Home

Thirrje për ese

Temat:

 

  1. “Sfidat e Republikës së Maqedonisë së Veriut drejt Bashkimit Evropian”
  2. “Sfidat e rinisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe vlerat evropiane”
  3. “Shoqëria civile në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe kontributi i saj në rrugëtimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut drejt Bashkimit Evropian”

 

Afati për aplikim: 20 Prill 2022

 

Повик за есеи

Теми:

 

  1. “Предизвиците на Република Северна Македонија кон Европска Унија”.
  2. “Предизвиците на младите на Република Северна Македонија и европските вредности”.
  3. “Граѓанското општество во Република Северна Македонија и неговиот придонес во патувањето на Република Северна Македонија кон Европската Унија”.

 

Рок за аплицирање: 20 Април 2022

 

Call for Essays

Topics:

 

  1. “The challenges of Republic of North Macedonia towards European Union”
  2. “The challenges of the youth in Republic of North Macedonia and European values”
  3. “Civil society in Republic of North Macedonia and its contribution to the journey of Republic of North Macedonia towards the European Union”

 

Deadline for application:  20th April 2022

Essay – download